พระราชบัญญัติ

ENG >

กฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ประกาศ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ตามพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ข้อบังคับ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ตามพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
คำสั่ง
ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539